Reglement van inwendige orde

Reglement van inwendige orde

Algemeen

Artikel 1

Elke persoon die het complex betreedt, neemt kennis van (de bepalingen van) dit Reglement, aanvaardt deze en leeft deze na. Het Reglement van InwendigeOrde is op een duidelijke en zichtbare wijze aangebracht aan alle ingangen van hetstadioncomplex.

Artikel 2

Elke houder van een toegangsbewijs ofvan eenspeciale toelatingafgeleverd door de organisator begeeftzich inhet stadioncomplexvolledig opeigen risico.

De organisator kan niet aansprakelijk wordengesteld voordiefstal ofongeval.

Toegang tot het stadioncomplex

Artikel 3

Iedere persoon die zich aanbiedt aan een toegang tot het stadion dient in het bezit te zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator en waaruit de bevoegdheid blijkt om het stadion temogen betreden.

Met het toegangsbewijs wordt een éénmalige toegang verleend tot het stadion.

Iedere persoon, die zich in het stadion bevindt, is op elk moment in het bezit van dit toegangsbewijs of van deze speciale toelating.

Artikel 4

Op het toegangsbewijs wordt, in voorkomend geval, de toegekende plaats in de tribune of zone aangeduid.

Artikel 5

Personen die niet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, een speciale toelating, of die hun aanwezigheid niet op een andere rechtmatige titel kunnengronden (zoals veiligheids- of hulpdiensten), worden de toegang geweigerd of worden onmiddellijkuit hetstadion verwijderd.

De koper of verkrijger en elke overdrager van het toegangsbewijs of van de speciale toelating is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de uiteindelijkehouder ervanvoor elkeschade veroorzaaktdoor dezelaatste inhet stadion.

Controle-afgifte

Artikel 6

Eenieder die het stadion betreedt of wenst te betreden, met inbegrip van de houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, onderwerpt zich aan de controle vanzijn toegangsbewijsof vandeze specialetoelating.

Indien er stewards aanwezig zijn, kunnen deze personen die het stadion betreden of wensen te betreden van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengenin het stadion het verloop van de wedstrijd kan verstoren, de veiligheid van de toeschouwers inhet gedrangkan brengenof deopenbare ordekan verstoren.

De stewards kunnen om afgifte van voorwerpen verzoeken die het verloop van de wedstrijd kunnen verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kunnen brengen of de openbare orde kunnen verstoren.

De stewards beslissen welke voorwerpen tijdelijk kunnen worden bewaard met het oog op teruggave na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig dezevoorwerpen in kosteloze bewaring af en bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt aan de bewaargever het voorwerp enkel terugbezorgd tegen afgifte van ditticket. De artikelen 1915 tot en met 1954 quater van het Burgerlijk Wetboek zijnvan toepassing.

Gegevens

Artikel 7

In overeenstemming met de wettelijke bepalingenter zake:

- wordt degene die het stadion betreedt of wenst te betreden desgevallend in kennis gesteld dat de organisator op grond van veiligheidsoverwegingen,gegevens verzamelten verwerkt.
- kunnen van elke persoon die het stadion betreedtof wenstte betreden,beelden worden verzameld die kunnen worden bewaard en verwerkt. Het verwerkenvan dezebeelden doorde politiedienstenen/of organisatorgebeurt enkelin deoptiek omde handhavingen denaleving vande veiligheidte verzekerenbinnenin hetstadioncomplex, en heeft onder meer tot doel feiten, gesanctioneerd door de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, misdrijven en inbreukenop hetReglement vanInwendige Ordete voorkomenen opte sporen,en hunsanctie mogelijkte makendoor deidentificatie van de daders.

Artikel 8

Inlichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 14 van het Reglement 2016/679 van het Europees parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens:

De verwerkingverantwoordelijken zijn:

Politiediensten Zone Mira

De gemandateerde veiligheidsverantwoordelijken van de club

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, gemandateerde veiligheidsverantwoordelijken van de club: security@essevee.be

Rechtsgrond voor de verwerking en verwerkingsdoeleinden:

Rechtsgrond: De Wet van 21 december1998 betreffendede veiligheidbij voetbalwedstrijden(“Voetbalwet”).

Verwerkingsdoeleinden: De verwerking van de beelden die door de camera's in het stadioncomplex worden vastgelegd en verzameld, heefttot doel de door feiten gesanctioneerd door de Voetbalwet en de inbreuken of overtredingen en misdrijven op het de door de organisatoropgestelde Reglement van Inwendige Orde te voorkomen en op te sporen en de bestraffing mogelijk te maken middels de identificatie van de daders.

Categorieën van persoonsgegevens: Alle visuele gegevensdie kunnenworden vastgelegd door een camera die toelaten of helpen een persoonte identificeren.

De ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens: De voor de verwerking verantwoordelijkeen debevoegde politiedienstenen gerechtelijkeautoriteiten.

De periode gedurende welke de persoonsgegevenszullen wordenbewaard: Debeelden dieaanleiding geven tot het opstellenvan een

proces-verbaal voor feiten of handelingen bestraft door de voetbalwet en tot vaststellingen van overtredingenof inbreukenop hetReglement van

Inwendige Orde, worden door de verwerkingsverantwoordelijke

gedurende zes maanden bewaard, behalve in geval van inbeslagneming van de beelden in toepassing van artikel 35 van het Wetboek van Strafvordering. Alle andere beelden worden gedurende drie maandenbewaard.

Inzage, rechtzetting, wissen, beperkingen bezwaar:Elke betrokkeneheeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage,rechtzetting of wissen van persoonsgegevens of om de hem betreffendeverwerking te beperken, alsmede hetrecht bezwaarte makentegen deverwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hiertoe wordtbetrokkene verzocht contact op te nemen metde aangesteldevoor gegevensbescherming.

Klacht: Elke betrokkene heeft het rechtklacht inte dienenbij detoezichthoudende autoriteit gegevensbescherming:

T: 32 (0)2 274 48 00 / 32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

Bron waar de persoonsgegevens vandaan komen: camera’s geplaatsten gebruikt conform de voetbalwet.

Toegankelijkheid voor het publiekvan devastgelegde beelden: Neen

Verboden voorwerpen of bezittingen

Artikel 9

Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot een toegang van het stadion alsook de aanwezige personen in het stadion verboden binnen te brengen, te laten binnenbrengen of in het bezit te zijn van onder meerde volgendevoorwerpen:

- alcohol, drugs of opwekkende middelen,

- flessen, glazen, blikken of ander gelijkwaardig materiaal dat dient of gebruikt wordt om vloeistoffen of dranken te bevatten,

- projectielen of explosieven invaste, vloeibareof gasachtige toestand,

- ontvlambare producten of materialen, spuitbussen,

- pyrotechnische voorwerpen zoals bengaals vuur,

- om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt,

- elk middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.

Artikel 10

Behoudens toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke, worden dierenniet toegelatenin hetstadion.

Artikel 11

De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:

-    de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze vermeld op het toegangsbewijs
-    de wedstrijd te onderbreken of stop te zetten
-    de toeschouwers tijdelijk in het stadion op te houden bij het einde van de wedstrijd
-    het stadion geheel of gedeeltelijk te ontruimen
-    de toegang tot het stadion te weigeren ondanks het in bezit zijn van een geldig toegangsbewijs.

Verboden gedragingen

Artikel 12

-    Binnen het stadion is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten strengste verboden omzonder toestemming van de Pro League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of de KBVB, beelden of geluidsopnamen van een wedstrijd te maken of daaraan mee te werken voor enig ander doel dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik in de privésfeer. Dit verbod geldt niet voor bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten, in zoverre zij naar het oordeel van de organisator optreden binnen de grenzen zoals gesteld bij hun accreditatie of in zoverre zij handelen binnen de grenzen van de contracten die de Pro League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of KBVB heeft afgesloten met haar commerciële en/of mediapartners. In ieder geval is het eenieder verboden foto’s te verkopen voor commerciële doeleinden zonder toestemming van de portrethouder;
-    om zonder geldige en voorafgaande schriftelijke machtiging van de organisator of van de Pro League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of KBVB, matchdata, scoutingsdata, en/of statistieken te verzamelen of daaraan mee te werken middels draadloze netwerken of anderszins, behoudens hun eigen niet-commercieel, privaat oogmerk;
-    zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het stadion of in een andere tribune, compartiment of gedeelte van het stadion alsook op een andere plaats in de tribune dan deze vermeld op het toegangsbewijs zonder de voorafgaandelijke instemming van de veiligheidsverantwoordelijke. De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen echter steeds het recht voor om de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze vermeld op het toegangsbewijs;
-    gebouwen, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, dug-outs, daken, of enige andere infrastructuur van het stadion te beklimmen en/of recht te staan op zitplaatsen of banken vóór, gedurende en na de wedstrijd;
-    zich in te laten met beledigende, kwetsende, provocerende en/of discriminerende (racistische, xenofobe, homofobe,…) teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren en uitlatingen;
-    de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen, gangen te hinderen en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van het stadion;
-    zich te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken;
-    dranken, voeding of enig ander product te verkopen of in de verkoop te brengen zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator;
-    enige handeling stellen met als doel of resultaat enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasachtige toestand naar het speelveld, de zone die het speelveld omringt of in de tribunes te verplaatsen (zoals werpen of afvuren) of met gevaar voor anderen te manipuleren (zoals tot ontploffing doen brengen);
-    te roken in zones waar een rookverbod geldt;
-    te wildplassen;
-    schade te berokkenen aan personen en/of stadioninfrastructuur;
-    spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen aan te brengen zonder voorafgaande goedkeuring van de organisator. Bovendien mogen deze niet:
    o    voor de reclameborden worden opgehangen,
    o    het zicht op het speelveld belemmeren,
    o    de evacuatiewegen belemmeren,
    o    iemands herkenbaarheid belemmeren.

Weigeren van toegang en verwijdering uithet stadion

Artikel 13

De toegang tot het stadion wordtontzegd ofgeweigerd aanpersonen die:

-    kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel;
-    een stadionverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel een organisator ofwel de nationale of internationale voetbalbonden of –federaties ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;
-    door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede,…;
-    zich op vraag van de stewards die deelnemen aan de controle op de naleving van het reglement van inwendige orde, tegen een controle of afgifte verzet of wanneer is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp;
-    in strijd handelen met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit reglement van inwendige orde of weigeren de richtlijnen van de door de organisator aangestelde of gemandateerde personen op te volgen.

Artikel 14

Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het stadion weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit het stadion doet verwijderen, is noch de organisator, noch de verdeler gehouden hettoegangsbewijs terug te betalen.

Artikel 15

De persoon, die de toegang tot het stadion wordt geweigerd of die door de beslissing van de organisator verplicht wordt het stadion te verlaten of de bepalingen van het Reglement van Inwendige Orde niet naleeft, kan uitgesloten worden voor het bijwonen van voetbalwedstrijden overeenkomstig de vigerende burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure.

De burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure wordt nationaal georganiseerd door de KBVB als overkoepelende sportbond voor rekening van de clubs en/of organisatoren ten aanzien van diens supporters.

De KBVB beschikt als overkoepelende sportbond, naast het geval waar zij zelf organisator is, over dezelfde mogelijkheden en hoedanigheden als de organisator om een burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure op te starten.

Artikel 16 - Bijzondere bepalingen eigen aan de Elindus Arena

Spandoeken, banners en vlaggen kunnen enkel mits voorafgaande goedkeuring door veiligheidsverantwoordelijke en/of hoofdsteward van de tribune worden opgehangen in of rond het stadion. In geen geval mogen de materialen publiciteit bedekken of evacuatie belemmeren en men dient een brandattest voor te leggen.

-    Sfeeracties en tifo’s (met vlaggen of ander materiaal) georganiseerd door supporters zijn altijd onderhevig aan voorafgaandelijke toelating van politie, brandweer en Grensverleggend NV.
-    Vlaggenstokken zijn onder volgende voorwaarden toegelaten in alle tribunes met    uitzondering van de hoofdtribune: 
    o    holle, flexibele en lichte stok (max. 180cm) zonder scherpe punten 
    o    bestaande uit zacht plastiek of kunststof en mag niet kunnen versplinteren
    o    bestaande uit één stuk en max. 1 stok per vlak
    o    niet groter dan 150cm bij 150cm
    o    de vlag mag niet van de stok worden verwijderd
-    Het is verboden om het stadioncomplex te betreden in het bezit van toeter(s) met drukgas en/of vuvuzela. Andere muziekinstrumenten en megafoons zijn mits goedkeuring van de veiligheidsverantwoordelijke toegelaten, voor zover de identiteit van de drager - die voor dit voorwerp verantwoordelijk blijft - gekend is.
-    Er geldt een verbod op handtassen, rugzakken,... groter dan A4-formaat.
-    Het is verboden om drank, voedsel, papiersnippers, confetti, papier op rol, stickers of    laserpennen mee te brengen in het stadioncomplex. Het gooien van papier op rol, papiersnippers, confetti of dergelijke is verboden, tenzij voorafgaandelijk akkoord van de veiligheidsverantwoordelijke.
-    Ingehouden voorwerpen kunnen tot 15’ na einde wedstrijd worden opgehaald. De niet-opgehaalde voorwerpen blijven gedurende 6 maanden ter beschikking in het onthaal en worden daarna eigendom van de club. De niet-opgehaalde bederfelijke waar wordt vernietigd.
-    In de sfeervakken 201-205 wordt tijdens wedstrijden in de nationale competitie en bekercompetitie het zitten niet afgedwongen. 
-    De organisator heeft het recht om alle personen die het imago van de organisatie hebben geschonden (bijvoorbeeld door op enige wijze betrokken te zijn bij onregelmatigheden, ongeacht of die betrekking hebben op een voetbalwedstrijd of niet) het stadion te weigeren.
-    Er geldt een rookverbod (incl. e-sigaretten) in de Elindus Arena, met uitzondering van de aangeduide rokerszones.
-    Elke geleden schade (directe schade, indirecte schade of boetes opgelegd door KBVB en/of UEFA) die het gevolg is van inbreuken tegen dit reglement van inwendige orde kan door Grensverleggend NV integraal en hoofdelijk worden verhaald op de veroorzakers.
-    Het ongeoorloofd overschrijden van de binnenomheining wordt gesanctioneerd met een stadionverbod van 2 jaar en een geldboete van minimum 1000 euro.
-    Het is toegelaten om drank en eten mee te brengen (die aangekocht zijn in de Elindus Arena) in de tribunes. In geval van gooi-incidenten, kan beslist worden om over te gaan tot een verbod in de betreffende tribune(s) voor één of meer wedstrijden.
-    De drankgelegenheden voor de bezoekende supporters worden gesloten een kwartier voor einde wedstrijd en verkoop Jetons worden gesloten een halfuur voor einde wedstrijd.
-    Het is in het stadion of op parkings in gebruik door de organisatie verboden handelswaren, gadgets, folders… te koop gratis aan te bieden tenzij mits schriftelijke toestemming van de organisator en veiligheidsverantwoordelijke en mits de van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn. De organisator behoudt zich het recht voor deze actie en/ of verkoop in zijn geheel te verbieden of te doen staken, zonder dat hij kan verplicht worden hiervoor een schadevergoeding, van welke aard die ook zou kunnen zijn, te moeten betalen.

De “Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden” van 21 december 1998 en zijn uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Getekend,

Eric Vaes – Christophe Devolder                                                                             Carl Ballière

Cel Veiligheid SV Zulte Waregem                                                                          Voorzitter

Waregem, 30/06/2023

Elke persoon die het stadion betreedt, verbindt zich tot het naleven van het reglement van inwendige orde.