Privacy policy

1. DEFINITIES

Wetgeving Persoonsgegevens betekent (i) EU Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) van 25 oktober 1995 of iedere implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (ii) EU Richtlijn met betrekking tot Privacy en Elektronische Communicatie (Richtlijn 2002/58/EG) van 12 juli 2002 of elke implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (iii) Verordening (EU) 611/2013 van 24 juni 2013 betreffende de maatregelen voor het melden van inbreuken in verband met  persoonsgegevens op grond van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende privacy en elektronische communicatie, (iv) Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, en (vi) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

2. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

2.1. Wij hechten een groot belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Deze Privacy Policy beschrijft hoe Wij uw persoonsgegevens zullen verwerken.

2.2. Grensverleggend nv (“Wij” of “Ons” of “Onze”) is een Belgische onderneming met vestiging te Kastanjelaan 75, 9870 ZULTE en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0833.092.517. Onze contactgegevens zijn beschikbaar op Onze website.

2.3. Wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Wetgeving Persoonsgegevens, voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Policy.

2.4. In sommige gevallen hebben Wij uw persoonsgegevens verkregen van uw favoriete voetbalclub. Wij en de verschillende voetbalclubs die deel uitmaken van Pro League, zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens steeds op een veilige en transparante wijze onderling worden gedeeld. Wij streven er in ieder geval naar om u binnen de maand na de ontvangst van uw persoonsgegevens te informeren over Ons privacybeleid.

3. PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen de volgende persoonsgegevens over u verwerken:

 (i) naam, (ii) adres, (iii) e-mailadres, (iv) lichaamskenmerken, (v) sociale media account informatie, (vi) IP-adres, (vii) rekeningnummer, (viii) voorkeuren, (ix) marketingvoorkeuren, (x) geboorteatum, (xi) telefoonnummer, (xii) ticketing gegevens, (xiii) bedrijfsgegevens, (xiv) taalvoorkeur en (xv) contactvoorkeur.

4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

4.1. Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

- (i) het tot komen van een contract met de betrokkene om de voetbaltickets of tickets tot gerelateerde events aan de betrokkene te verkopen, (ii) verkopen van producten uit de webshop, (iii) profilering, (iv) gebruik van de website, (v) versturen van direct marketingmails aan de betrokkene in verband met producten of diensten van de club zelf of van verbonden partners (bv. Sponsors), (vi) het registreren van een online account voor de betrokkene om hem toe te laten om gebruik te maken van de online diensten van de voetbalclub (bv. Website, webshop, mobile applicatie, etc.), (vii) gepersonaliseerde dienstverlening.

4.2  Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien Wij van plan zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze Privacy Policy.

5. WETTELIJKE BASIS

5.1. U gaat expliciet akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die door Ons werden aangegeven in deze Privacy Policy, door hiervan op de hoogte te worden gesteld of door elke andere kennisgeving. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking zal geen effect hebben op de wettelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens, gebaseerd op uw toestemming, voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

5.2. In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk om een overeenkomst met u af te sluiten en uit te voeren zoals onder andere, maar niet limitatief verkoop van producten uit de webshop, ticketverkoop. De uitvoering van een overeenkomst zal in dat geval kwalificeren als wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens (in tegenstelling tot uw toestemming). U bent contractueel verplicht om uw persoonsgegevens met Ons te delen in dat verband. We kunnen de overeenkomst niet uitvoeren indien u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

5.3.  Het versturen van commerciële berichten (direct marketing) via bijvoorbeeld e-mail of SMS, is in sommige gevallen toegestaan zonder dat u uw toestemming hiervoor heeft verleend, bijvoorbeeld omdat deze berichten gelinkt zijn aan vorige contacten met u of omdat u uw interesse voor Onze producten heeft geuit. U mag Ons te allen tijde melden dat u niet langer direct marketing berichten wenst te verkrijgen (uitschrijven).

6. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1. Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden ondernemingen, leveranciers, dienstverleners, aangesloten clubs en partners, louter in verband met de doeleinden vermeld in artikel 4 van deze Privacy Policy, zoals maar niet beperkt tot sponsors, direct marketing dienstverleners, etc.

6.2. Onze dienstverleners zijn onder meer, maar niet beperkt tot IT-dienstverleners, marketingbureaus, etc.

6.3. Wij mogen uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derde partijen indien Wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken.

6.4. In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van Onze organisatie mogen wij uw Persoonsgegevens eveneens doorgeven aan (niet-)verbonden derde partijen.

7. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen uw Persoonsgegevens enkel verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.

8. PERIODE WAARBINNEN WIJ PERSOONSGEGEVENS ZULLEN BEWAREN

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren (i) gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u Onze diensten gebruikt, (ii) voor zo lang als noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden, of (iii) voor zo lang als Wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren. Wij zullen dit op regelmatige tijdstippen aftoetsen en zullen in ieder geval uw persoonsgegevens verwijderen na een periode van twee (2) jaar na het verstrijken van de laatste van bovenvermelde termijnen.

9. UW RECHTEN

9.1. In overeenstemming met de bepalingen van de Wetgeving Persoonsgegevens heeft u het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

9.2. U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar info@essevee.be of via een gelijkaardige technische oplossing die op de website werd geïmplementeerd.

10. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY POLICY

Wij houden het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Wij zullen iedere gewijzigde versie van deze Privacy Policy aankondigen en desgevallend uw toestemming vragen in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.