Privacy Statement

Waarom het belangrijk is om deze informatie te lezen

We raden aan om deze informatie aandachtig te lezen. Deze Privacy statement beschrijft de doelen voor dewelke NGG Direct, maatschappelijke zetel te Erembodegem 9320, Korte Keppestraat 23/6, met ondernemingsnummer 742.827.681 (hierna NAPOLEON FREE TO PLAY) je persoonsgegevens gebruikt en bevat informatie over jouw rechten inzake gegevensbescherming en hoe je die kan uitoefenen. 

NAPOLEON FREE TO PLAY kan aanpassingen doorvoeren aan deze Privacy statement. De meest recente versie is steeds beschikbaar op https://napoleonfreetoplay.be/#/privacy-statement. NAPOLEON FREE TO PLAY zal je informeren over alle substantiële wijzigingen via haar website of via een email op voorhand.  

NAPOLEON FREE TO PLAY verwerkt je persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere aanvullende wetten en regelgevingen. Je kan meer informatie vinden over de Belgische regelgeving inzake gegevensbescherming op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger Privacy Commissie): www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

NAPOLEON FREE TO PLAY ageert als een verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat NAPOLEON FREE TO PLAY, alleen of samen met andere verwerkingsverantwoordelijken, bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier je persoonsgegevens zullen worden verwer

Verduidelijking van betekenisvolle termen

- Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 

NGG Direct, maatschappelijke zetel te Erembodegem 9320, Korte Keppestraat 23/6, met ondernemingsnummer 742.827.681

- Betrokkene: u of een andere natuurlijke persoon waarvan NAPOLEON FREE TO PLAY persoonsgegevens verzamelt

- Persoonsgegevens:  alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

- Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;

- Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

- Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?

We kunnen persoonlijke gegevens van u verzamelen wanneer u:

 • onze website bezoekt (bijvoorbeeld via cookies);
 • zich registreert op één van onze acties; 
 • contact opneemt met onze klantenservice (bijvoorbeeld via telefoon of e-mail).

Wat voor soort persoonsgegevens verzamelen we, waarom en op welke rechtsgrond?

NAPOLEON FREE TO PLAY zal uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen en gebruiken 

 1. wanneer dat nodig is om de door u gevraagde diensten te leveren, 
 2. om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, 
 3. wanneer u ermee heeft ingestemd dat we dit doen, of 
 4. als we van mening zijn dat we een legitiem belang hebben om dit te doen, dat niet nadelig is voor uw recht op privacy.

 

 1. Om de door u gevraagde diensten te verlenen 

Om aan NAPOLEON FREE TO PLAY-acties deel te nemen, moet je steeds de voorwaarden accepteren. Dit betekent dat je een contract aangaat met NAPOLEON FREE TO PLAY. Om NAPOLEON FREE TO PLAY in staat te stellen bepaalde verplichtingen uit dat contract uit te voeren (bijvoorbeeld om U al winnaar van een wedstrijd te informeren), hebben we uw persoonlijke gegevens nodig. Daarnaast hebben we uw persoonlijke gegevens ook nodig om te reageren op uw verzoeken (bijvoorbeeld via onze klantenservice) of andere vragen die u heeft. In dit verband moet worden opgemerkt dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven tussen de interne afdelingen van NAPOLEON FREE TO PLAY en/of aan externe derden die namens ons deze verzoeken behandelen. We hebben uw persoonlijke gegevens ook nodig voor het verzenden van serviceberichten met betrekking tot onze diensten, zoals waarschuwingsberichten. 

De categorieën persoonlijke gegevens die we verzamelen om u onze bovengenoemde diensten te bieden, zijn Identificatie- en contactgegevens (voornaam, naam, e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer);

 1. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting 

Als NAPOLEON FREE TO PLAY verplicht is om te voldoen aan wetten en regels die de verwerking van uw persoonlijke gegevens opleggen. 

 1. Als je toestemming hebt gegeven  

We kunnen u af en toe om specifieke toestemming vragen om sommige van uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te verwerken. We zullen uw persoonsgegevens voor dit doel alleen verwerken als u ons dat van tevoren toestaat. We vragen bijvoorbeeld uw toestemming om contact met u opnemen via e-mail met interessante informatie over onze producten en diensten via nieuwsbrieven of promoties, zowel algemeen als persoonlijk (tenzij we een legitiem belang hebben om u dergelijke informatie te sturen).

U kunt de bovengenoemde toestemming te allen tijde intrekken zonder opgave van reden. In elk van ons ontvangen e-mailbericht wordt een opt-out-mogelijkheid geboden. Zodra u uw toestemming heeft ingetrokken, zullen we uw persoonlijke gegevens in de toekomst niet langer voor een dergelijk doel gebruiken.

 1. Om te handelen in ons legitieme belang

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer het in ons legitieme belang is om dit te doen om een legaal bedrijf te kunnen runnen, op voorwaarde dat dit niet opweegt tegen uw belangen bij de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Verwerking op basis van onze legitieme belangen kan bijvoorbeeld zijn:

 • De verwerking van uw e-mailadres om u, als gebruiker, interessante informatie te geven over onze producten en diensten (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven) waarin u interesse heeft getoond;
 • Het verzamelen van productfeedback om onze producten en diensten te verbeteren.

Je rechten inzake gegevensbescherming

1.    Je kan je persoonsgegevens inkijken

Indien je wilt nagaan welke persoonsgegevens NAPOLEON FREE TO PLAY van je bezit, laat het ons dan weten. Stuur ons een aanvraag (zie punt 6), indien je een meer gedetailleerd overzicht wenst.

2.    Je kan je persoonsgegevens corrigeren 

Het is mogelijk dat je persoonsgegevens niet (langer) correct zijn. Stuur ons een aanvraag (zie punt 6), wanneer je van mening bent dat andere persoonsgegevens dienen te worden gecorrigeerd of aangevuld. 

3.    Je kan ons vragen om je persoonsgegevens te verwijderen

Je kan ons vragen (zie punt 6) om de persoonsgegevens die we over jou verzameld hebben, te verwijderen. Echter, sommige gegevens dienen we bij te houden omwille van wettelijke en/of contractuele verplichtingen. 

4.    Je kan bezwaar aantekenen tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden

Wanneer je niet akkoord gaat met de manier waarop NAPOLEON FREE TO PLAY haar gerechtvaardigd belang inroept om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, dan kan je hiertegen bezwaar aantekenen(zie punt 6). 

5.    Je kan vragen om je persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere onderneming

Je hebt het recht om persoonsgegevens die je zelf aan NAPOLEON FREE TO PLAY hebt bezorgd, te laten overdragen (zie punt 6) naar jezelf of een andere onderneming.. 

6.    Hoe kan je je rechten uitoefenen

Indien je je rechten wenst uit te oefenen, vragen we jou om een aanvraag te sturen naar privacy[at]napoleonfreetoplay.be. We nodigen je uit om je aanvraag zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven. U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij u binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij u binnen 1 maand weten hoe dit komt.

Indien je een vraag hebt over onze Privacy statement of een klacht wil neerleggen inzake het uitoefenen van je rechten, dan vragen we je om een email te sturen naar onze Functionaris voor gegevensbescherming dpo[at]napoleonfreetoplay.be of een brief te richten ter attentie van DPO, Korte Keppestraat 23/6, 9320 Erembodegem. 

U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email:  contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Verwerking, contact en duur

Persoonlijke gegevens, zoals naam of e-mailadres, worden alleen op onze website verzameld als u deze ons ter beschikking stelt, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld door ze per e-mail naar ons te verzenden.

Persoonlijke gegevens die u met ons deelt, worden steeds conform de geldende regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  en uiteraard alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ons deze hebt verstrekt.

Wanneer u ons contactgegevens verstrekt, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer, stemt u er ook mee in dat wij via deze communicatiekanalen contact met u opnemen om uw verzoek te beantwoorden.

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Cookies

Voor de cookies die we gebruiken verwijzen we naar onze Cookie Policy.

Beveiliging

We hebben uitgebreide technische en operationele voorzorgsmaatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en misbruik. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd in lijn met de technologische vooruitgang.

Gegevensoverdracht aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij er een contractuele afspraak of wettelijke verplichting is voor de gegevensoverdracht. Voor zover externe bedrijven toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, nemen wij alle nodige wettelijke, technische en organisatorische maatregelen en voeren wij regelmatig audits uit om te waarborgen dat deze bedrijven zich houden aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . 

Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

Uw persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen of bekendgemaakt aan verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken in derde landen voor zover wij hier wettelijk toe gemachtigd zijn.

Voor zover een dergelijke openbaarmaking of overdracht noodzakelijk is, zullen we passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens aanzienlijk worden beschermd en dat alle bekendmakingen of overdrachten van persoonlijke gegevens buiten de EEA op een wettige en legitieme manier plaatsvinden. In het geval dat een openbaarmaking of overdracht plaatsvindt naar een land buiten de EEA, waarvoor de Europese Commissie niet heeft bepaald dat dit land een gelijkwaardig niveau van bescherming van de persoonsgegevens handhaaft, is dergelijke openbaarmaking of overdracht altijd onderworpen aan contractuele of andere wettelijk bindende instrumenten zoals vastgesteld door de Europese Commissie.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacy beleid op elk moment te wijzigen, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. De huidige status is 18/06/2020 gepubliceerd.

Actievoorwaarden - Vlasico Quiz

1. Actievoorwaarden wedstrijdactie

1.1.Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Napoleon Free to Play en Grensverleggend NV georganiseerde wedstrijdactie (verder te noemen: de Actie). Deze Actie wordt georganiseerd door NGG Direct NV (verder te noemen: Napoleon Free to Play) met maatschappelijke zetel te Erembodegem 9320, Korte Keppestraat 23/6, met ondernemingsnummer 742.827.681, in samenwerking met Grensverleggend NV (verder te noemen: SV Zulte Waregem), met zetel te Zulte 9870 Kastanjelaan 75, met ondernemingsnummer 0833.092.517.

1.2.De Actie loopt van 29/10/20 00:00 tot en met 02/11/20 20:45.

1.3.Het loutere deelnemen aan deze Actie houdt de aanvaarding van de huidige actievoorwaarden in zonder enig voorbehoud.

1.4.Napoleon Free to Play behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder vermelding van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

2. Deelnamevoorwaarden:

2.1 Om kans te maken op de prijs dient de deelnemer aan alle volgende voorwaarden cumulatief te voldoen:

 • Hij/zij moet akkoord gaan met de actievoorwaarden;
 • Hij/zij dient de minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt;
 • De door hem/haar ingevulde persoonsgegevens dienen correct te zijn;
 • Het door hem/haar opgegeven e-mailadres dient correct te zijn;
 • Hij/zij moet zich op verzoek kunnen legitimeren voor toekenning van de prijs.

2.2 Indien niet aan bovenstaande voorwaarden cumulatief wordt voldaan, vervalt automatisch het recht op de prijs.

3. Deelname en wedstrijdverloop:

3.1 Deelname aan de Actie is gratis.

3.2 Deelname verloopt via de website https://napoleongames.typeform.com/to/GSFFHgdj.

3.3 Om geldig deel te nemen aan deze Actie moet de deelnemer zich (1) registeren op het platform door alle gevraagde invulvelden correct in te vullen. De invulvelden zijn: voornaam + achternaam, e-mailadres, geboortedatum en (2) dient men de checkboxen “Ja, ik ben ouder dan 18 jaar”, “Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” en “Ja, ik ga akkoord met de Privacy Policy van de Napoleon Free to Play -website” verplicht aan te vinken.

3.4 Deelnemers dienen één of meerdere vragen te beantwoorden over “De Vlasico”. Wanneer een wedstrijdvraag correct beantwoord wordt, verdient de deelnemer telkens één punt.

3.5 De top 10 deelnemers (deelnemers die het meeste aantal punten hebben behaald) ontvangt respectievelijk onderstaande prijzen.

Nr. 1 – 10: wedstrijd goodie bag (wedstrijdshirt, gesigneerde Essevee-bal, Essevee-pet, Mondmaskers, e.a..).

3.6 In geval van ex aequo, wint de deelnemer die de schiftingsvraag ‘Hoeveel deelnemers zullen zich hebben geregistreerd en alle wedstrijdvragen hebben ingevuld?’ het meest correct heeft beantwoord. Deze schiftingsvraag kan geen punt opleveren.

3.7 De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd binnen de 72u na afloop van deze wedstrijd via het e-mailadres esseveegame@napoleonfreetoplay.be.

3.8 De winnaars hebben 2 werkdagen na persoonlijke bekendmaking (3.7) de tijd om hun prijs te bevestigen. Wanneer de prijs niet of te laat wordt bevestigd door de winnaar, vervalt de prijs en het recht om op het even welke compensatie.

3.9 De goodie bags zullen kunnen opgehaald worden in de Essevee Shop. (Zuiderlaan 17, 8790 Waregem)

3.10 Napoleon Free to Play behoudt zich het recht om de Actie op ieder moment te wijzigen of te annuleren. Bij misbruik kan de deelnemer worden uitgesloten van deze Actie.

3.11 De prijs is niet inwisselbaar voor een andere prijs, is persoonsgebonden en kan niet worden doorverkocht op enige wijze. Indien de winnaar om welke reden dan ook zijn prijs niet kan verzilveren, kan  geen enkele aanspraak gemaakt worden op om het even welke compensatie.

3.12 De prijs is niet inwisselbaar voor geld.

4. Uitsluitingen:

4.1 Napoleon Free to Play is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is.

4.2 Napoleon Free to Play is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op het platform LINK voorkomen.

4.3 Napoleon Free to Play is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de Actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de Actie of verdere gebruikmaking van de prijs.

5. Intellectueel eigendom:

5.1 De deelnemer doet, van het moment van deelname, afstand van de bij hem rustende (intellectuele eigendoms-)rechten in de breedste zin van het woord ten aanzien van de deelname. Dit geldt ook voor eventuele afbeeldingen en video die gemaakt worden met betrekking tot de prijs.

6. Hoe behandelen wij uw gegevens?

6.1 De persoonsgegevens die de winnaars verstrekt worden vastgelegd in een bestand van SV Zulte Waregem en Napoleon Free to Play. Het doel van deze gegevensverwerking is om de uitvoering te geven aan deze Actie.

6.2 De deelnemer heeft het recht op inzage en eventuele correctie van de op hem/haar betrekking hebbende gegevens. Tevens kunt u zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgevens voor marketingdoeleinden. Hiertoe kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming, via het volgende e-mailadres: privacy@napoleonfreetoplay.be 

6.3 Wanneer een deelnemer de checkbox ‘Ja, ik wil promotie ontvangen van Napoleon Sports & Casino’ aanvinkt, heeft Napoleon Sports & Casino de mogelijkheid om deze deelnemers via e-mail te contacteren omtrent haar activiteiten op www.napoleon-games.be. Met andere woorden: Napoleon Sports & Casino neemt alleen contact op met alle deelnemers die vrijwillig de checkbox “Ja, ik wil promotie ontvangen van Napoleon Sports & Casino” hebben aangevinkt.

6.4 Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan dat persoonlijke gegevens worden verwerkt zoals beschreven in de Privacy Policy, link Napoleon Free to Play policy.

7. Toepasselijk recht en klachten:

7.1 Op deze voorwaarden en betreffende Actie is het Belgische recht van toepassing.

7.2 Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Napoleon Free to Play georganiseerde Actie, dan kan de deelnemer deze binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontstaan of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Napoleon Free to Play kenbaar maken door middel van het sturen van een e-mail aan Napoleon Free to Play op volgend adres: esseveegame@napoleonfreetoplay.be onder vermelding van ‘Klacht SV Zulte Waregem Vlasico Quiz 2020’.

7.3 Napoleon Free to Play zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de deelnemer is afgehandeld, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

Close