Webbanner-Merida-SvdM

Reglement Merida Speler van de Maand & Speler van het Jaar

De wedstrijd “Speler van de Maand”

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door SV Zulte Waregem en Merida. De competitie loopt over het seizoen 2018-2019. Maandelijks kiezen de supporters van Essevee een winnaar van de “Merida Speler van de Maand”. Ze krijgen daarbij de keuze uit de vier spelers die na iedere wedstrijd werden verkozen op basis van de poll van supportersclub De Klauwaert.

Er zijn in totaal acht stemrondes (play-offs niet inbegrepen) waarbij iedere deelnemer kans maakt op een goodie bag van Merida. Het wedstrijdverloop staat onder toezicht van Grensverleggend nv. De beslissingen zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk.

De winnaar ontvangt zijn of haar prijs voor de eerstvolgende thuiswedstrijd na het afsluiten van de stemming. Als de wedstrijd door overmacht of een gebeurtenis buiten haar wil moet worden geannuleerd, opgeschort of gewijzigd, schuift de overhandiging op naar de volgende thuiswedstrijd.

De wedstrijd wordt gevolgd door de verkiezing van de Merida Speler van het Jaar. Deze omvat de reguliere competitie en de play-offs.

De wedstrijd “Speler van het Jaar”

Alle geregistreerde deelnemers worden uitgenodigd om op het einde van het seizoen hun stem uit te brengen voor de Merida Speler van het Jaar. De speler met het hoogst aantal stemmen wordt ‘Merida Speler van het Jaar 2018-2019’.

Uit alle geregistreerde stemmers loten spelers van Essevee acht finalisten uit. Tijdens de bekendmaking van de Merida Speler van het Jaar wordt ook bekendgemaakt welke finalist gewonnen heeft. Deze winnaar ontvangt een abonnement van SV Zulte Waregem voor het seizoen 2019-2020, een sportfiets van Merida en een exclusieve goodie bag.

Dat omvat de gehele en volledige prijs (die niet omzetbaar is in geld of andere goederen of diensten), dus zonder dat er extra kosten (transport ter plaatse,... ) of vergoedingen worden uitbetaald. De prijs kan alleen uitgereikt worden aan de winnaar die voldoet aan de voorwaarden van dit reglement. Hij of zij moet aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking. De prijs is noch rechtstreeks noch onrechtstreeks overdraagbaar aan een derde.

De prijsuitreiking vindt plaats na de laatste thuiswedstrijd van het seizoen en wordt aangekondigd via de diverse kanalen van Essevee en Merida.

De winnaar erkent uitdrukkelijk door aanvaarding van de prijs de algemene en bijzondere voorwaarden te aanvaarden van toepassing op de verkregen prijs en ziet af van elke vordering van welke aard ook ten aanzien van de organisator met betrekking tot de prijs.

Als de winnaar niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking, krijgt de daaropvolgende winnaar de prijs.

Noch Merida noch Essevee kunnen aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband zouden houden met de gewonnen prijs.

Deelname

De deelname is voorbehouden aan natuurlijke personen met woonplaats in België. Personeelsleden van Merida en/of SV Zulte Waregem, personeelsleden van de Pro League en alle personen die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks bij de organisatie van ‘Merida Speler van de Maand’ betrokken zijn, komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs.

Minderjarigen mogen alleen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaandelijke toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Als een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij dergelijke toestemming verkregen heeft.

Deelnemen kan na registratie op de website van Essevee (www.essevee.be/SvdM) en daar te stemmen. Iedere deelnemer kan maximaal 1 stem per maand uitbrengen. Volgende gegevens worden als noodzakelijk geacht: voornaam en naam, geslacht, adres, telefoon, e-mailadres en geboortedatum. Deelname aan de wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in.

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze of andere wedstrijden van SV Zulte Waregem uit te sluiten.

De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen met de internetsite noch voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën en de hardware- of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. In geen geval kunnen de deelnemers kosten (of welke vergoeding dan ook) eisen voor hun deelname aan de wedstrijd. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om ervoor te zorgen dat de contactinformatie en het e-mailadres bij zijn inschrijving geldig en juist zijn.

De wedstrijd wordt aangekondigd via verschillende kanalen (waaronder social media, mailing en digital signage van SV Zulte Waregem en social media van Merida).

Privacy

Iedere deelnemer verleent, door zijn deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en deelnemende foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt daardoor aan alle rechten. De deelnemers kunnen bij de aankondiging van de winnaar van ‘Merida Speler van de Maand’ of ‘Merida Speler van het Jaar’ gefotografeerd worden door de fotograaf van Merida of SV Zulte Waregem. De deelnemers verlenen Merida en SV Zulte Waregem de toestemming hun afbeelding en naam te gebruiken met het oog op de vervaardiging en de exploitatie van foto’s.

De persoonsgegevens van de deelnemers die de organisator verzamelt, vallen onder toepassing van de wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoonsgegevens van de deelnemers die meegedeeld worden aan Merida in het kader van de wedstrijd worden door Merida verwerkt met het oog op marketingdoeleinden en het centrale beheer van haar klanten. Elke deelnemer kan kennisnemen van de gegevens die op hem betrekking hebben en ze laten verbeteren. Hij of zij kan zich, gratis en op aanvraag, verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens door Merida met het oog op direct marketing.

Algemeen

Tenzij anders bepaald in dit reglement, wordt er over het wedstrijdreglement, de organisatie of de uitslag van de wedstrijd geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal.

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden als de wedstrijd of de uitvoering van de prijs, ten gevolge van overmacht of andere, niet kan plaatsvinden of de voorwaarden ervan moeten aangepast worden, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

Close